ارسال ارز از سوئد به ایران و بالعکس – ارز نسیم

Nassim Money Exchange – Malmo, Sweden

Simrishamnsgatan 10
214 23 Malmo
Sweden
Tel: +46 (40) 97 67 26
email: Nassim_exchange@hotmail.com